MEDLEMSINFORMATION

Dataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) som EU tagit fram gäller från 25 maj 2018. Du har säkert fått information från många företag, föreningar och andra organisationer om hur de behandlar dina personuppgifter. Södra Ölands Konstförening ska naturligtvis också leva upp till förordningen och informera vilka personuppgifter vi sparar och hur vi hanterar dessa.

Vi har ett medlemsregister med namn, adress, e-postadress (om vi fått information om sådan av medlemmen) och ibland telefonnummer. Registret innehåller också information om betalad medlemsavgift.

Medlemsregistret hanteras av registeransvarig inom styrelsen (idag kassören) och används för brev och
e-postmeddelanden till medlemmarna samt som underlag till medlemslotteriet. Vi lämnar inte ut information om medlemskap eller om medlemmars e-postadresser till utomstående utan medlemmens godkännande.

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter så kontakta Stefan Karsvall, stefan.karsvall@gmail.com, tel 0760-192121


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017.

Årsmötet för 2016 hölls i Allégården,Kastlösa söndagen den 26 mars 2017.
Länskonstkonsulent Anneli Berglund föreläste om Venedigbiennalen.
Efter mötet hölls dragning i medlemslotteriet, 20 vinster lottades ut.
Den planerade konstresan till Wanås och Hishult fick ställas in p g av för få anmälningar.
Föreningen är ansluten till 'Sveriges Konstföreningar' (SK). Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka Utställningsersättning.
Föreningen är medlem i 'Mörbylånga Blomstrar och Ler'.
Föreningen är medlem i 'Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt'.
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.
Föreningen disponerar och bedriver utställningsverksamhet i Konsthallen i Mörbylånga hamn.
Miniatyrutställningen ägde rum i Kamerala villan, Mörbylånga
Medlemsantalet den 31 december 2017 var 136 st.
Antal besökare i Konsthallen var drygt 5000 st, varav cirka 250 varit barn/ungdom.
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten samt två arbetsmöten

Under 2017 har följande verksamhet bedrivits:
Utställningar i Konsthallen (i föreningens regi) :
13 – 28 maj  
3 – 18 juni
15 – 30 juli
5 – 20 augusti
 26 aug – 10 sept
 23  – 30 september
Thomas Tege Gustafsson. ”Fåglar och profiler i olja och tusch”.


Ulf Jansson. ”Rotationer och fyrkanter”.


Martin Anker Svensson ”Närvaro”. (I konstnärens egen regi)


Ria Roes Schwartz. ”Kust och hav.


Olle Dahlkild ”I hamn”.
Södra Ölands Konstnatt ( samlingsutställning.)

Utställning i Kamerala villan (i föreningens regi).                        
2 – 17 december Miniatyrutställning, samlingsutställning med extrauppgift ”Symmetri”.
Utställningarna har kunnat genomföras med god hjälp av ett antal tjänstvilliga medlemmar som agerat utställningsvärdar, till vilka styrelsen härmed vill framföra ett stort tack.
Övrig verksamhet:
Föreningens stipendium till avgående högstadieelever i Mörbylånga har för år 2017 tilldelats Adina Eskång, Filip Tripkoviic och Alessandro Cappuccio som fått 200 kr vardera.
Föreningen har deltagit i Mörbylånga blomstrar och ler med QUIZ.
I samarbete med Capellagårdens Vänner gavs tre föreläsningar; ”Trädgården som livets verkstad” (Lars Kranz), ”Konsthantverket i dag” (Kerstin Wickman) och ”från Nybro till Paris” (Ellen Ehk-Åkesson och Marcus Åkesson.
I styrelsen har ingått: Lillemor Forsgren, ordförande
Stefan Karsvall, vice ordförande
Ima Östring Sekreterare
Berit Nilsson Kassör
Bengt Winbladh
Eva Wretås
Christina Gustafson, ersättare
Agneta Alkhagen ersättare
Revisorer: Jörgen Olsson
Elisabeth Engqvist
Gun Ideström, personlig suppleant
Valberedning: Ulf Löfgren, Siw Lindahl och Ingrid Kellerth
 Webansvarig: Siw Lindahl
____________________________
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Mars

Årsmöte med utställning av medlemsvinster och vinstdragning i medlemslotteriet samt föreläsning.
Utställning i Kamerala Villan, Per Ekström och Jörgen Hammar.

Maj
 
Konstresa för medlemmar, se separat bilaga.

Utställning i konsthallen ;Bernt Thörner.

Juni

Utställning i konsthallen: Sigridur Eggertsdottir, Kalmar

Juli

Utställning i konsthallen. Brita Edman
.
Augusti

Utställning i konsthallen: Kerstin Johansson, Kalmar

Augusti/september

Utställning i konsthallen: TECKNARE

September
Informationspunkt och samlingsutställning med samtliga deltagare i årets Konstnatt.
Ett arrangemang i samarbete med ”Kulturföreningen Södra Ölands Konstnatt”.

Oktober

Under ”Ljus på Kultur”- arrangemanget presenteras senare

December årets sista utställning

Miniatyrer, en samlingsutställning i Kamerala villan

 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för allt stöd till föreningens verksamhet.

OM ÅRETS MEDLEMSLOTTERI
Dragning i medlemslotteriet sker enligt följande:

1 – Lappar med alla medlemsnummer läggs i en lottkruka och dras en och en.
2 – Först dragna medlemsnummer erhåller rätten att först välja vinst.

OBS   Ditt medlemsnummer finns på adressetiketten till detta utskick, spara därför kuvertet eller anteckna numret om du vill ha koll vid dragningen!


3 – I tur och ordning får därefter samtliga vinnare välja vinst.

Samtliga vinster exponeras i anslutning till lottdragningen.

I fall av frånvaro gäller fullmakt. Fullmakt kan ställas till bekant som närvarar på mötet eller till Styrelsen.

I fall av frånvaro och avsaknad av fullmakt gäller följande:
Vinnaren "läggs åt sidan" och nästa vinnare får göra sitt vinstval. När alla närvarande vinnare och de vinnare som lämnat fullmakt fått sin vinst, fördelas återstående vinster till frånvarande vinnare i den ordning som styrelsen fastställt. Här gäller värdet på kvarvarande vinster.

NÄRVAROVINSTER

Efter att samtliga vinster fördelats sker en extra dragning bland dem som närvarar på mötet. Dessa vinster går inte att välja i förväg, och sista vinsten är lottkrukan.

Samtliga vinnare kommer att kungöras på föreningens hemsida.
Vinst som ej avhämtats under innevarande eller nästkommande år tillfaller föreningen.

 

VÄLKOMNA TILL UTSTÄLLNINGEN AV VINSTER PÅ GALLERI BLÅ KULAN !

och

VÄLKOMNA TILL ÅRETS MEDLEMSLOTTERI !

För deltagande i vinstdragningen i årets medlemslotteri krävs medlemskap för 2017.

 


Produktion: Öland på Internet AB